移禁司刑

移禁司刑原文:
畴昔参乡赋,中年忝吏途。丹唇曾学史,白首不成儒。 天子开昌箓,群生偶大炉。散材仍葺厦,弱羽遽抟扶。 宠迈乘轩鹤,荣过食稻凫。何功游画省,何德理黄枢。 吊影惭非据,倾心事远图。盗泉宁止渴,恶木匪投躯。 任直翻多毁,安身遂少徒。一朝逢纠谬,三省竟无虞。 白简初心屈,黄纱始望孤。患平终不怒,持劾每相驱。 埋剑谁当辨,偷金以自诬。诱言虽委答,流议亦真符。 首夏方忧圄,高秋独向隅。严城看熠耀,圜户对蜘蛛。 累饷唯妻子,披冤是友于。物情牵倚伏,人事限荣枯。 门客心谁在,邻交迹倘无。抚襟双涕落,危坐日忧趋。 圣旨垂明德,冤囚岂滥诛。会希恩免理,终望罪矜愚。 司寇宜哀狱,台庭幸恤辜。汉皇虚诏上,容有报恩珠。
移禁司刑拼音解读:
chóu xī cān xiāng fù ,zhōng nián tiǎn lì tú 。dān chún céng xué shǐ ,bái shǒu bú chéng rú 。 tiān zǐ kāi chāng lù ,qún shēng ǒu dà lú 。sàn cái réng qì shà ,ruò yǔ jù tuán fú 。 chǒng mài chéng xuān hè ,róng guò shí dào fú 。hé gōng yóu huà shěng ,hé dé lǐ huáng shū 。 diào yǐng cán fēi jù ,qīng xīn shì yuǎn tú 。dào quán níng zhǐ kě ,è mù fěi tóu qū 。 rèn zhí fān duō huǐ ,ān shēn suí shǎo tú 。yī cháo féng jiū miù ,sān shěng jìng wú yú 。 bái jiǎn chū xīn qū ,huáng shā shǐ wàng gū 。huàn píng zhōng bú nù ,chí hé měi xiàng qū 。 mái jiàn shuí dāng biàn ,tōu jīn yǐ zì wū 。yòu yán suī wěi dá ,liú yì yì zhēn fú 。 shǒu xià fāng yōu yǔ ,gāo qiū dú xiàng yú 。yán chéng kàn yì yào ,huán hù duì zhī zhū 。 lèi xiǎng wéi qī zǐ ,pī yuān shì yǒu yú 。wù qíng qiān yǐ fú ,rén shì xiàn róng kū 。 mén kè xīn shuí zài ,lín jiāo jì tǎng wú 。fǔ jīn shuāng tì luò ,wēi zuò rì yōu qū 。 shèng zhǐ chuí míng dé ,yuān qiú qǐ làn zhū 。huì xī ēn miǎn lǐ ,zhōng wàng zuì jīn yú 。 sī kòu yí āi yù ,tái tíng xìng xù gū 。hàn huáng xū zhào shàng ,róng yǒu bào ēn zhū 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

沈佺期沈佺期,生卒年不详,字云卿,相州内黄(今河南内黄)人。上元二年进士,官至太子少詹事。曾因贪污及谄附张易之,被流放欢州。他与宋之问齐名,号称「沈宋」。他们的诗作大都是歌舞升平的应制诗。主要成就是总结了六朝以来声律方面的创作经验,完善了律诗形式,使之趋于成熟。有《沈佺期集》。

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/26428.html

(0)
上一篇 2022年6月11日 下午1:35
下一篇 2022年6月11日 下午1:35

相关推荐

返回顶部