我的高考作文

我的高考作文原文:
巴蜀膏腴染绿天,秦岭飞断凌霄间,佛卧峨眉润三江,道隐青城济飞仙。绵绵兮五千载河汉灿烂,济济兮无数众古今骚客。雅文昭昭,车载斗量岂能尽,贤人厚情,累牍连篇詎可吟。蜀学从兹比齐鲁,文宗自古出巴蜀,学赋诗仙共诗圣,独蜀有才如连珠。上善若水导江沱,大禹西羌流润河,李冰治水都江堰,水脉如扇地如箩。倚四面险川,厉精图治勤播种。仗阳春有脚,呕心沥血苦耕耘。古之感巴蜀粮仓,天下不尽,蜀相云益州塞险,沃野千里。青州从事盈瑶池,龙团雀舌浸九江,荜门圭窦未尝有,阀阅朱门傍山走。货贿山积日月市,商旅载涂辘辘车,伎巧百工繁雄富,管弦歌舞飘乡庐。非珍馐不食,毋华裾不着,其民也自得,击壤而歌:日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝利于我何有哉?人间山水观在蜀,天府之国万卷书,巍巍奇山拔地起,淼淼秀水横天去。烟树晴岚梦江天,古刹晚钟响远帆,菱歌泛夜舞仙女,云花弄晴伴鸟啼。瀑布岭头悬,苍碧空中垂白练,群山湖内翠,水晶盘里拥青螺。悠悠兮与浩气俱爽,洋洋兮同天籁共享。若非蕊珠落天府,异乡焉得忘归乎?戊子年初夏,久旱逢甘澍,风雨起兮石燕飞,天大雨兮商羊舞。螮蝀环天走,云销花尽湿,烟丝醉软处,弱柳抚嫩枝。未时二刻,大难倏临,呑天无处,陷地不遗。狂沙弥天,贯尾横穹,会际漫漫,天脉怔断。天愈暗,地愈幻,山河失色,日月无辉,奔雷骤鸣,惊狼哀号。未几地乃定,苍穹始放明,昔时广厦矗,而今残瓦悬。哀声遍野彻,惊魂哭肠断,山泣花失色,断壁倚颓垣。硗地代美田,锦秀化尘埃,万家风雨寒。悲悯泣童殇,惨对子失娘,血泪尽哀江,痛闻妇刨郎。兄残弟却亡,亲朋尸横岗,白发奠青丝,桃李恸师丧。彼苍者天,彼厚着地,一川黎庶,胡罪尔乃?君不见天堑坤维设函关,虎壁羊肠行路难,君不见嵯峨秦岭横峨嵋,黄鹤欲渡不得飞。花甲老翁,即行始往,栉风沐雨,披星戴月。跋山涉水,率众抢险,舍身度外,躬亲救援,自暮达曙,目不交睫,尽智竭力,抚兵安民。狼烟起,战鼓擂,云蔽长空神兵现,雄兵百万从头越。身似岩,心如铁,热血沸腾神州原,豪气劲壮九重天。行军未与亲人别,奔驰巴蜀赴险川,踏阎罗,破冥关,愿抛忠骨定青山。八方仁人齐云集,四海豪杰皆聚揽,九州同心竞解囊,金银白璧献渝川,阴阳咫尺遥相望,悬壶济世华佗忙,万里奔波不解鞍,犹望旧巷儿唤娘。烟凝积水风含泪,惊鸟啼木残花坠,无语东流长江水,离人哀泣举国悲。三杯絮酒酹故人,燃香飞屑悼亡魂,浊泪纷纷挥冥纸,泣血丧明恸鬼神。重载乾坤凝泪痕,共理乱坟华夏振,清风万里破沉沦,再起扑地锦官城。人道是,成败付与风消去,何愁浮云且飘西。中华沧桑经几何,濡染风云不变色。何故之至于是耶?以其元首贤明世莫及,以其河清海晏金城固,以其万众之情若桑梓之连。噫吁嘻,中华独完于世,唯以不泯中国心。
我的高考作文拼音解读:
bā shǔ gāo yú rǎn lǜ tiān ,qín lǐng fēi duàn líng xiāo jiān ,fó wò é méi rùn sān jiāng ,dào yǐn qīng chéng jì fēi xiān 。mián mián xī wǔ qiān zǎi hé hàn càn làn ,jì jì xī wú shù zhòng gǔ jīn sāo kè 。yǎ wén zhāo zhāo ,chē zǎi dòu liàng qǐ néng jìn ,xián rén hòu qíng ,lèi dú lián piān jù kě yín 。shǔ xué cóng zī bǐ qí lǔ ,wén zōng zì gǔ chū bā shǔ ,xué fù shī xiān gòng shī shèng ,dú shǔ yǒu cái rú lián zhū 。shàng shàn ruò shuǐ dǎo jiāng tuó ,dà yǔ xī qiāng liú rùn hé ,lǐ bīng zhì shuǐ dōu jiāng yàn ,shuǐ mò rú shàn dì rú luó 。yǐ sì miàn xiǎn chuān ,lì jīng tú zhì qín bō zhǒng 。zhàng yáng chūn yǒu jiǎo ,ǒu xīn lì xuè kǔ gēng yún 。gǔ zhī gǎn bā shǔ liáng cāng ,tiān xià bú jìn ,shǔ xiàng yún yì zhōu sāi xiǎn ,wò yě qiān lǐ 。qīng zhōu cóng shì yíng yáo chí ,lóng tuán què shé jìn jiǔ jiāng ,bì mén guī dòu wèi cháng yǒu ,fá yuè zhū mén bàng shān zǒu 。huò huì shān jī rì yuè shì ,shāng lǚ zǎi tú lù lù chē ,jì qiǎo bǎi gōng fán xióng fù ,guǎn xián gē wǔ piāo xiāng lú 。fēi zhēn xiū bú shí ,wú huá jū bú zhe ,qí mín yě zì dé ,jī rǎng ér gē :rì chū ér zuò ,rì rù ér xī ,záo jǐng ér yǐn ,gēng tián ér shí ,dì lì yú wǒ hé yǒu zāi ?rén jiān shān shuǐ guān zài shǔ ,tiān fǔ zhī guó wàn juàn shū ,wēi wēi qí shān bá dì qǐ ,miǎo miǎo xiù shuǐ héng tiān qù 。yān shù qíng lán mèng jiāng tiān ,gǔ shā wǎn zhōng xiǎng yuǎn fān ,líng gē fàn yè wǔ xiān nǚ ,yún huā nòng qíng bàn niǎo tí 。bào bù lǐng tóu xuán ,cāng bì kōng zhōng chuí bái liàn ,qún shān hú nèi cuì ,shuǐ jīng pán lǐ yōng qīng luó 。yōu yōu xī yǔ hào qì jù shuǎng ,yáng yáng xī tóng tiān lài gòng xiǎng 。ruò fēi ruǐ zhū luò tiān fǔ ,yì xiāng yān dé wàng guī hū ?wù zǐ nián chū xià ,jiǔ hàn féng gān shù ,fēng yǔ qǐ xī shí yàn fēi ,tiān dà yǔ xī shāng yáng wǔ 。dài dōng huán tiān zǒu ,yún xiāo huā jìn shī ,yān sī zuì ruǎn chù ,ruò liǔ fǔ nèn zhī 。wèi shí èr kè ,dà nán shū lín ,tiān tiān wú chù ,xiàn dì bú yí 。kuáng shā mí tiān ,guàn wěi héng qióng ,huì jì màn màn ,tiān mò zhēng duàn 。tiān yù àn ,dì yù huàn ,shān hé shī sè ,rì yuè wú huī ,bēn léi zhòu míng ,jīng láng āi hào 。wèi jǐ dì nǎi dìng ,cāng qióng shǐ fàng míng ,xī shí guǎng shà chù ,ér jīn cán wǎ xuán 。āi shēng biàn yě chè ,jīng hún kū cháng duàn ,shān qì huā shī sè ,duàn bì yǐ tuí yuán 。qiāo dì dài měi tián ,jǐn xiù huà chén āi ,wàn jiā fēng yǔ hán 。bēi mǐn qì tóng shāng ,cǎn duì zǐ shī niáng ,xuè lèi jìn āi jiāng ,tòng wén fù páo láng 。xiōng cán dì què wáng ,qīn péng shī héng gǎng ,bái fā diàn qīng sī ,táo lǐ tòng shī sàng 。bǐ cāng zhě tiān ,bǐ hòu zhe dì ,yī chuān lí shù ,hú zuì ěr nǎi ?jun1 bú jiàn tiān qiàn kūn wéi shè hán guān ,hǔ bì yáng cháng háng lù nán ,jun1 bú jiàn cuó é qín lǐng héng é méi ,huáng hè yù dù bú dé fēi 。huā jiǎ lǎo wēng ,jí háng shǐ wǎng ,zhì fēng mù yǔ ,pī xīng dài yuè 。bá shān shè shuǐ ,lǜ zhòng qiǎng xiǎn ,shě shēn dù wài ,gōng qīn jiù yuán ,zì mù dá shǔ ,mù bú jiāo jié ,jìn zhì jié lì ,fǔ bīng ān mín 。láng yān qǐ ,zhàn gǔ lèi ,yún bì zhǎng kōng shén bīng xiàn ,xióng bīng bǎi wàn cóng tóu yuè 。shēn sì yán ,xīn rú tiě ,rè xuè fèi téng shén zhōu yuán ,háo qì jìn zhuàng jiǔ zhòng tiān 。háng jun1 wèi yǔ qīn rén bié ,bēn chí bā shǔ fù xiǎn chuān ,tà yán luó ,pò míng guān ,yuàn pāo zhōng gǔ dìng qīng shān 。bā fāng rén rén qí yún jí ,sì hǎi háo jié jiē jù lǎn ,jiǔ zhōu tóng xīn jìng jiě náng ,jīn yín bái bì xiàn yú chuān ,yīn yáng zhǐ chǐ yáo xiàng wàng ,xuán hú jì shì huá tuó máng ,wàn lǐ bēn bō bú jiě ān ,yóu wàng jiù xiàng ér huàn niáng 。yān níng jī shuǐ fēng hán lèi ,jīng niǎo tí mù cán huā zhuì ,wú yǔ dōng liú zhǎng jiāng shuǐ ,lí rén āi qì jǔ guó bēi 。sān bēi xù jiǔ lèi gù rén ,rán xiāng fēi xiè dào wáng hún ,zhuó lèi fēn fēn huī míng zhǐ ,qì xuè sàng míng tòng guǐ shén 。zhòng zǎi qián kūn níng lèi hén ,gòng lǐ luàn fén huá xià zhèn ,qīng fēng wàn lǐ pò chén lún ,zài qǐ pū dì jǐn guān chéng 。rén dào shì ,chéng bài fù yǔ fēng xiāo qù ,hé chóu fú yún qiě piāo xī 。zhōng huá cāng sāng jīng jǐ hé ,rú rǎn fēng yún bú biàn sè 。hé gù zhī zhì yú shì yē ?yǐ qí yuán shǒu xián míng shì mò jí ,yǐ qí hé qīng hǎi yàn jīn chéng gù ,yǐ qí wàn zhòng zhī qíng ruò sāng zǐ zhī lián 。yī yù xī ,zhōng huá dú wán yú shì ,wéi yǐ bú mǐn zhōng guó xīn 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

闫弘轩 闫弘轩,男,1990年11月22日生,山西太原人。

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/160686.html

(0)
上一篇 2022年6月12日 下午3:26
下一篇 2022年6月12日 下午3:26

相关推荐

返回顶部